Regulamin biblioteki

I. Zbiory biblioteki.

 1. Biblioteka prowadzi i udostępnia literaturę piękną, popularno-naukową, fachową związaną z profilem działalności szkoły, czasopisma, materiały audiowizualne.
 2. Biblioteka udostępnia zbiory w systemie:
  1. wolnego dostępu do regałów
  2. częściowo ograniczonego wolnego dostępu do regałów
  3. bez dostępu  czytelników do regałów
  4. wyłącznie za pośrednictwem bibliotekarza udostępniany jest księgozbiór podręczny i materiały audiowizualne

II. Zasady korzystania z biblioteki.

 1. Prawo do przebywania w lokalu bibliotecznym i wypożyczania zbiorów mają:
   1. wszyscy uczniowie
   2. nauczyciele i  wychowawcy internatu
   3. pracownicy administracji i obsługi szkoły
   1. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z Regulaminem Biblioteki i zapamiętać dni i godziny jej otwarcia
   2. Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne
   3. Z księgozbioru czytelnik może wypożyczać jednorazowo dwie książki, w tym tylko jedną powieść, na okres dwóch tygodni
   4. Na okres wakacji czytelnik może wypożyczyć 3 pozycje w tym 2 lektury i rozliczyć się z biblioteką w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego
   5. Jeśli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią innych zamówień, może uzyskać prolongatę na następny okres pod warunkiem, że o to poprosi przed upływem terminu zwrotu
   6. Czytelnik może złożyć u bibliotekarza zamówienie na książkę wypożyczoną przez innego czytelnika
   7. Czytelnik ma prawo wypożyczyć kolejne książki, jeżeli książki wcześniej wypożyczone zostały zwrócone do biblioteki
   8. Zwiększenie liczby wypożyczonych woluminów może nastąpić w przypadku potrzeb naukowych lub szczególnej sytuacji zdrowotnej czytelnika. W żadnym z tych  przypadków czytelnik nie może mieć jednak wypożyczonych więcej niż osiem woluminów
   9. Z księgozbioru podręcznego czytelnicy korzystają w lokalu biblioteki. W przypadkach  szczególnie uzasadnionych ( potrzeby naukowe stan zdrowia czytelnika ) czytelnikom przestrzegającym regulamin  bibliotekarz może wypożyczyć poza teren biblioteki książki z księgozbioru podręcznego na czas ściśle określony poprzez bibliotekarza. Poza lokal biblioteki nie wypożycza się encyklopedii, leksykonów, słowników specjalistycznych, słowników językowych, itp.
   10. Z bieżących numerów gazet i czasopism czytelnicy korzystają w lokalu biblioteki. Pozostałe numery gazet i roczniki czasopism czytelnicy mogą wypożyczać  poza teren biblioteki, na czas określony poprzez bibliotekarza, po zarejestrowaniu wypożyczenia
   11. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków
   12. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki i materiały wypożyczone przez czytelnika powinny być zwrócone do biblioteki

   III. Poszanowanie zbiorów biblioteki

   1. czytelnik zobowiązany jest do troskliwego obchodzenia się z wypożyczonymi zbiorami. Wypożyczonych książek, czasopism nie należy niszczyć podkreśleniami tekstu, uwagami na marginesach. Należy je chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią
   2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę  na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi przy zwrocie zbiorów, a nie zgłoszenie uprzednio obciążają czytelnika

   IV. Sankcje regulaminowe

   1. Za przetrzymywanie książek ponad termin ustalony biblioteka wysyła do czytelnika kolejno trzy upomnienia. Po otrzymaniu upomnienia czytelnik zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić się do biblioteki zwrócić wypożyczoną książkę
   2. Czytelnik przetrzymujący książki ponad ustalony termin może być czasowo pozbawiony wypożyczania książek
   3. Czytelnik przetrzymujący czasopisma, roczniki lub inne materiały może być pozbawiony prawa wypożyczania czasopism, roczników lub innych materiałów
   4. W przypadku zniszczenia, zgubienia książki  lub czasopisma oprawnego czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza książki oraz pokrycia kosztów jej oprawy introligatorskiej w przypadku roczników czasopism
   5. W przypadku niemożliwości odkupienia takiego samego tytułu dopuszcza się możliwość odkupienia w zamian dzieła innego tytułu uznanego za przydatny w zbiorach biblioteki
   6. W przypadku wypożyczenia dzieła wielotomowego i nie zwrócenia jednego tomu czytelnik odpowiada tak jak za nie zwrócenie całości dzieła
   7. Przy zwrocie innego tytułu, kupionego w zamian za zagubiony czytelnik zobowiązany jest złożyć własnoręczny podpis na protokóle w obecności bibliotekarza

   V. Informacje i porady

   1. Bibliotekarz udziela przy zapisie czytelnika do biblioteki informacji bibliotecznych, a na życzenie czytelnika – w miarę możliwości – informacji bibliotecznych i rzeczowych
   2. W razie braku książki w bibliotece, na życzenie czytelnika bibliotekarz udziela informacji o najbliższych placówkach, w których te książki i czasopisma mogą się znajdować

   VI. Postanowienia końcowe

   1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być decyzją osoby prowadzącej bibliotekę zawieszony w prawach korzystania z biblioteki okresowo lub całkowicie. O naruszeniu określonego regulaminu osoba prowadząca bibliotekę może powiadomić: dyrektora szkoły, wychowawcę klasy, rodziców
   2. Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu obowiązuje wszystkich czytelników korzystających z biblioteki
   3. uwagi, życzenia i zażalenia dotyczące funkcjonowania biblioteki czytelnicy mogą zgłaszać do osoby prowadzącej bibliotekę lub dyrektora szkoły
   4. Sprawy sporne między biblioteką a czytelnikiem rozstrzyga dyrektor szkoły lub osoba upoważniona przez dyrektora
   5. Postanowienia regulaminu obowiązują od dnia.
   opublikowano: 2011-02-27, © Julita Okrąglewska
   odsłon:4552,   dział: Wydarzenia_szkolne
   ...

   Architektura Krajobrazu

   ...

   Technologia Drewna


   ...

   Informatyka i e-Sport


   ...

   Urządzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej
   ...

   Szkoła Branżowa I st. wielozawodowa

   ...

   Szkoła Branżowa I st. stolarska

   ...

   Grafika i poligrafia cyfrowa

   ...

   Liceum Ogólnokształcące

   WSPIERAJĄ NAS

   Festool
   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
   DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
   Primavera Furniture
   Wydział Nauk Technicznych UWM
   Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
   Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu